Visie

Visie

Prioriteit ligt bij U

 

De Buurtzuster vindt dat een cliënt zo lang mogelijk in de eigen thuissituatie zichzelf en zelfredzaam moet kunnen zijn. De ambitie van De Buurtzuster is dan ook dat mensen zo plezierig als mogelijk kunnen leven, zo lang als kan zelfstandig wonen en zelf de regie kunnen blijven voeren over hun leven. Als thuiszorgorganisatie willen wij voor onze cliënten daarin een waardevolle bijdrage leveren, eventueel met ondersteuning van vrijwilligers en of mantelzorgers. Deze visie sluit aan bij de zorgvisie van branchevereniging ActiZ, vastgelegd in de Norm Verantwoorde Zorg. Hierbij gaat het om lichamelijk en geestelijk welbevinden, om goed passende woon- en leefomstandigheden en om participatie aan het sociale leven. De Buurtzuster werkt vraaggericht en levert zorg op maat; de cliënt bepaalt in relatie met het indicatiebesluit zelf hoe, wanneer, hoelang en welke zorg hij of zij nodig heeft. Om de zorg zo optimaal mogelijk af te stemmen op de persoonlijke wensen van de cliënt, wordt aan de intake door De Buurtzuster veel tijd besteed.

Vertrouwensband

Persoonlijke zorg en verplegende dienstverlening vereist een uiterst zorgvuldige en deskundige uitvoering van taken en handelingen, maar blijft boven alles mensenwerk. Professionaliteit en deskundigheid gaan bij De Buurtzuster hand in hand met betrokkenheid, begrip en een liefdevolle omgang met onze cliënten.

 

Vertrouwen en een gevoel van veiligheid bij de cliënt is voor goede zorg van groot belang. Een goede vertrouwensband tussen hulpvrager en verzorgende zal kunnen groeien als er regelmatig persoonlijke contact is. We werken daarom met vaste mensen op dezelfde plekken, om zowel onze cliënten als onze medewerkers continuïteit te kunnen garanderen.

 

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Bel ons onder telefoonnummer 06 – 20 555 542.

 

Een e-mail sturen kan ook naar: info@thuiszorgdebuurtzuster.nl